12

از الکتاب

آیات نازل شده در این سال (تخمینی)

ابراهيم ١,ابراهيم ١٠,ابراهيم ١١,ابراهيم ١٢,ابراهيم ١٣,ابراهيم ١٤,ابراهيم ١٥,ابراهيم ١٦,ابراهيم ١٧,ابراهيم ١٨,ابراهيم ١٩,ابراهيم ٢,ابراهيم ٢٠,ابراهيم ٢١,ابراهيم ٢٢,ابراهيم ٢٣,ابراهيم ٢٤,ابراهيم ٢٥,ابراهيم ٢٦,ابراهيم ٢٧,ابراهيم ٢٨,ابراهيم ٢٩,ابراهيم ٣,ابراهيم ٣٠,ابراهيم ٣١,ابراهيم ٣٢,ابراهيم ٣٣,ابراهيم ٣٤,ابراهيم ٣٥,ابراهيم ٣٧,ابراهيم ٣٨,ابراهيم ٣٩,ابراهيم ٤,ابراهيم ٤٠,ابراهيم ٤١,ابراهيم ٤٢,ابراهيم ٥,ابراهيم ٧,ابراهيم ٨,ابراهيم ٩,الشورى ١,الشورى ١٠,الشورى ١١,الشورى ١٢,الشورى ١٣,الشورى ١٤,الشورى ٢,الشورى ٣,الشورى ٤,الشورى ٥,الشورى ٦,الشورى ٧,الشورى ٨,الشورى ٩,القصص ٤٥,القصص ٤٦,القصص ٤٧,القصص ٤٨,القصص ٤٩,القصص ٥٠,القصص ٥١,القصص ٥٢,القصص ٥٣,القصص ٥٤,القصص ٥٥,القصص ٥٦,القصص ٥٧,القصص ٥٨,القصص ٥٩,القصص ٦٠,القصص ٦١,القصص ٦٢,القصص ٦٣,القصص ٦٤,القصص ٦٥,القصص ٦٦,القصص ٦٧,القصص ٦٨,القصص ٦٩,القصص ٧٠,القصص ٧١,القصص ٧٢,القصص ٧٣,القصص ٧٤,القصص ٧٥,القصص ٨٥,القصص ٨٦,القصص ٨٧,القصص ٨٨,الكهف ٢٨,الكهف ٢٩,الكهف ٣٠,الكهف ٣١,الكهف ٣٢,الكهف ٣٣,الكهف ٣٤,الكهف ٣٥,الكهف ٣٦,الكهف ٣٧,الكهف ٣٨,الكهف ٣٩,الكهف ٤٠,الكهف ٤١,الكهف ٤٢,الكهف ٤٣,الكهف ٤٤,الكهف ٤٥,الكهف ٤٦,الكهف ٤٧,الكهف ٤٨,الكهف ٤٩,الكهف ٥٠,الكهف ٥١,الكهف ٥٢,الكهف ٥٣,الكهف ٥٤,الكهف ٥٥,الكهف ٥٦,الكهف ٥٧,الكهف ٥٨,المزمل ٢٠,النجم ٢٣,النجم ٢٦,النجم ٢٧,النجم ٢٨,النجم ٢٩,النجم ٣٠,النجم ٣١,النجم ٣٢,النجم ٣٣,ص ٢٥,ص ٢٦,ص ٢٧,ص ٢٨,غافر ١٠,غافر ١١,غافر ١٢,غافر ١٣,غافر ١٤,غافر ١٥,غافر ١٦,غافر ١٧,غافر ١٨,غافر ١٩,غافر ٢٠,غافر ٢١,غافر ٢٢,غافر ٢٣,غافر ٢٤,غافر ٢٥,غافر ٢٦,غافر ٢٧,غافر ٢٨,غافر ٢٩,غافر ٣٠,غافر ٣١,غافر ٣٢,غافر ٣٣,غافر ٣٤,غافر ٣٥,غافر ٣٦,غافر ٣٧,غافر ٣٨,غافر ٣٩,غافر ٤٠,غافر ٤١,غافر ٤٢,غافر ٤٣,غافر ٤٤,غافر ٤٥,غافر ٤٦,غافر ٤٧,غافر ٤٨,غافر ٤٩,غافر ٥٠,غافر ٥١,غافر ٥٢,غافر ٥٣,غافر ٦٣,غافر ٦٤,غافر ٦٥,غافر ٦٦,غافر ٦٧,غافر ٦٨,غافر ٦٩,غافر ٧,غافر ٧٠,غافر ٧١,غافر ٧٢,غافر ٧٣,غافر ٧٤,غافر ٧٥,غافر ٧٦,غافر ٧٧,غافر ٧٨,غافر ٧٩,غافر ٨,غافر ٨٠,غافر ٨١,غافر ٨٢,غافر ٨٣,غافر ٨٤,غافر ٨٥,غافر ٩,لقمان ١١,لقمان ١٢,لقمان ١٣,لقمان ١٤,لقمان ١٥,لقمان ١٦,لقمان ١٧,لقمان ١٨,لقمان ١٩,لقمان ٢٠,لقمان ٢١,لقمان ٢٢,لقمان ٢٣,لقمان ٢٤,لقمان ٢٥,لقمان ٢٦,لقمان ٢٧,لقمان ٢٨,لقمان ٢٩,لقمان ٣٠,لقمان ٣١,لقمان ٣٢,لقمان ٣٣,لقمان ٣٤


کلمات نازل شده در این سال ریشه کلمات نازل شده در این سال
در حال بارگیری...
در حال بارگیری...

موضوعات نازل شده در این سال

در حال بارگیری...