اجرای سوال: جستجوی ریشه

از الکتاب

تمام ریشه‌های را که می‌خواهید در آیه باشد با یک کاما از هم جدا کنید. از قابلیت کامل کردن خودکار برای راحتی استفاده کنید.

شامل این ریشه: