مِثْل

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بر وزن جسر) به معنى مانند نظير و شبيه است [بقره:228]. [بقره:275]. [كهف:110]. جمع آن در قرآن امثال آمده [واقعة:23-22]. [اعراف:194].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...