راهنما:نزدیک مکانی

از الکتاب

کلمات نزدیک مکانی به یک کلمه مانند الکتاب، کلماتی هستند که بیشترین تکرار را در نزدیکی کلمه الکتاب در آیات قرآن داشته‌اند. نزدیکی دو کلمه با فاصله آن دو از یکدیگر تعیین می‌شود که عبارت است از تعداد کلمات بین آن دو کلمه. برای مثال فاصله دو کلمه الْکِتَاب و هُدًى‌ در آیه ذٰلِکَ‌ الْکِتَابُ‌ لاَ رَيْبَ‌ فِيهِ‌ هُدًى‌ لِلْمُتَّقِينَ‌ برابر ۳ است زیرا سه کلمه لا، رَيْب و فِيه بین آن دو کلمه آمده است. فاصله دو کلمه الْکِتَاب و ذٰلِک صفر است زیرا کلمه دیگری در این آیه بین آن دو وجود ندارد. اگر بین دو کلمه، آیه تمام شده و آیه دیگری شروع شود، فاصله دو در نظر گرفته میشود.

به این ترتیب، فاصله بین هر دوکلمه نزدیک به هم را میتوان تعیین کرد و در مجموع ایات قرآن میتوان فاصله یک کلمه را تا کلمات دیگر با توجه به فاصله آن دو در تمام قرآن تعیین کرد با جمع کردن فاصله‌های بین دو کلمه. در نهایت، تمام این فاصله ترتیب دهی شده و میتوان لیستی از نزدیک ترین کلمات به هر کلمه قرآن را پیدا کرد. در این وبگاه این لیست به شکل یک ابر کلمه با فرمت استوانه‌ای نمایش داده شده است.