أَوْلِيَاء

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«أولیاء» جمع «ولىّ» از مادّه «ولایت» (ولى یلى) به معناى عدم واسطه میان دو چیز و پى در پى بودن آنها و به معناى نزدیکى فوق العاده میان دو چیز است که به معناى دوستى، و نیز به معناى هم پیمانى و سرپرستى، حامى و یار و یاور آمده است. ولى با توجّه به شأن نزول آیه، و سایر قرائنى که در دست است، منظور از آن در اینجا این نیست که مسلمانان هیچگونه رابطه تجارى و اجتماعى با یهود و مسیحیان نداشته باشند، بلکه منظور این است که با آنها هم پیمان نگردند و در برابر دشمنان روى دوستى آنها تکیه نکنند; به همین دلیل، به هر چیزى که نسبت به دیگرى قرابت و نزدیکى داشته باشد، خواه از نظر مکان یا زمان، یا نسب و یا مقام، «ولىّ» گفته مى شود. استعمال این کلمه به معناى «سرپرست» و «دوست» و مانند اینها نیز، از همین جا است. بنابراین، «اولیاء خدا»، کسانى هستند که میان آنان و خدا حائل و فاصله اى نیست، حجاب ها از قلبشان کنار رفته، و در پرتو نور معرفت، و ایمان و عمل پاک، خدا را با چشم دل چنان مى بینند; که هیچ گونه شک و تردیدى به دل هایشان راه نمى یابد، و به خاطر همین آشنایى با خدا ـ که وجود بى انتها و قدرت بى پایان و کمال مطلق است ـ ماسواى او در نظرشان کوچک، کم ارزش، ناپایدار و بى مقدار است. تعبیر به «اولیاء» (جمع ولى) ـ در سوره «عنکبوت» ـ به جاى «اصنام» و بت ها، شاید براى اشاره به این نکته است که نه فقط معبودهاى ساختگى، که پیشوایان و رهبران غیر الهى، نیز در همین حکم اند.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

وَ مِن اللّه لا دُون الّذِين مَا دُونِه إِن بَعْضُهُم بَعْض لَهُم اتّخَذُوا تَتّخِذُوا فِي أَ مَن الْکَافِرِين آمَنُوا کَفَرُوا الْمُؤْمِنِين عَلَيْهِم إِلاّ مِنْهُم کَان الشّيَاطِين هُو قُل أُولٰئِک دُونِي لٰکِن أَوْلِيَاء النّصَارَى إِنّا الشّيْطَان مُبِين سَبِيل أَن أَيّهَا الْمُؤْمِنُون حَتّى لِلّه يَا الْيَهُود يَتَوَلّهُم عَذَاب هٰذَا لَم لَکُم يُهَاجِرُوا فَاللّه وَلِي فَقَاتِلُوا عَدُوّکُم قَلِيلا تُلْقُون أَلا کَمَثَل اتّقُوا يَتّخِذُون الطّاغُوت تَفْعَلُوه فَتَتّخِذُونَه عِبَادِي بِمَا کِتَاب نَصَرُوا جَهَنّم کُنْتُم فَلَن أَلِيما بِالْمَعْرُوف تُنْصَرُون الْعَذَاب عَن خَوْف أَنْفُسَهُم فَاتّخَذْتُم آبَاءَکُم الْکُفْر قَبْلِکُم لِأَنْفُسِهِم اتّخَذَت مَتّعْتَهُم کَثِيرا لَه شَيْئا يُؤْمِنُون ضَلاَل عَدُوّي تَتّبِعُوا يَتّخِذ تَذَکّرُون بِالْمَوَدّة کَيْد الْوَلِي إِلَيْه إِنّهُم أُنْزِل فَلا

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...