يَا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

حرف ندا است براى بعيد، حقيقتا بعيد باشد يا حكما، به قولى مشترك است ميان قريب و بعيد (از اقرب الموارد) [احزاب:13]. اى اهل يثرب در اينجاماندن روا نيست برگرديد. [حج:1].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول