إِنّا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول