وَلِي

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«ولىّ» (سرپرست و حافظ) از مادّه «وَلاء» و «واق» (نگهدارنده) گر چه از نظر معنا شبیه اند ولى این تفاوت را دارند که یکى جنبه اثباتى را بیان مى کند و دیگرى جنبه نفى را، یکى به معناى نصرت و یارى است و دیگرى به معناى دفاع و نگهدارى.

در مورد فرق میان «ولىّ» و «نصیر» بعضى گفته اند:«ولىّ» کسى است که بدون درخواست به انسان کمک کند،اما «نصیر» مفهومى اعم دارد. این احتمال نیز وجود دارد که «ولىّ» اشاره به سرپرستى است که به حکم ولایت و بدون درخواست، حمایت وکمک مى کند، و «نصیر» فریادرسى است که بعد از تقاضاى کمک به یارى انسان مى شتابد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...