أَن

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بفتح الف) حرفى است بر چهار وجه باشد: حرف مصدرى ناصب مضارع مثل [بقره:184]، يعنى «صومكم خيرلكم». مخفّف از ثقيله مثل [مزّمل:20]، كه در اصل اِنَّ بود، مُفَسِّرِه كه ماقبل خود را تفسير مى‏كند مثل [مؤمنون:27]. تأكيد مطلب و اغلب پس از حرف لمّا واقع مى‏شود نحو [يوسف:96].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول