فِي

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

حرف جّر است اهل لغت براى آن ده معنى ذكر كرده‏اند از جمله: 1- ظرفّيت حقيقى مثل [روم:2]. 2- ظرفّيت اعتبارى نحو [نصر:2]. و نيز به معنى تعليل، استعلاء، به معنى باء، در جاى الى، درجاى من، توكيد وغيره آمده كه در كتب لغت مذكور است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول