مُبِين

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

تعبیر به «مُبِین» اشاره به این است که راستى تبدیل به اژدها شد، و چشم بندى، تردستى و سحر و مانند آنها نبود; بر خلاف، کارى که ساحران بعداً انجام دادند; زیرا در مورد آن مى گوید: آنها چشم بندى کردند و عملى انجام دادند که تصور مى شد مارهایى است که به حرکت در آمده است.

«مبین» از مادّه «ابانه» است و به طورى که بعضى از مفسران (آلوسى در روح المعانى) گفته اند: این ماده گاهى به معناى فعل لازم و گاهى متعدى آمده، در صورت اول مفهوم کلمه «مبین» همان «آشکار» خواهد بود، و در صورت دوم «آشکار کننده».

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...