النّهَار

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

روز. آن در شرع از طلوع فجر تا غروب آفتاب است [انعام:13]. [هود:114]. اين لفظ پنجاه و هفت بار در قرآن مجيد آمده است. نهار ونَهَر (بروزن فرس) در اصل به معنى اتساع است روز را از آن نهار گفته‏اند كه نور در آن انبساط و وسعت مى‏يابد.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...