بُطُون

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

شكم. جمع آن بطون است (مفردات) [نجم:32]، آنگاه كه شما در شكم‏هاى مادران جنين بوديد. بطن به معنى نهان و ظهر به معنى آشكار است، و اين معنى با معنى اصلى آن كه شكم است بى تناسب است بى تناسب نيست [انعام:151]،به فواحش آنچه آشكار است و آنچه نهان نزديك است و آنچه نهان نزديك نشويد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...