الْحَمْد

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«حمد» در لغت عرب به معناى ستایش کردن در برابر کار یا صفت نیک اختیارى است.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...