لَدَى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

ظرف مكان و اسم جامد است به معنى«عِنْد» در مصباح گفته: گاهى در زمان نيز بكار رود چون به ضمير اضافه شود. [يوسف:25]. يافتند شوهر آن زن را نزد در. لدى به اسم ظاهر اضافه مى‏شود مثل آيه فوق و نيز به ضمير اضافه مى‏شود مانند [يوسف:54]. [كهف:91]. [آل عمران:44]. [نمل:10].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...