الْحَنَاجِر

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

گلو. در اقرب گويد: «الحنجرة: الحلقوم» جمع آن حناجر است [احزاب:10] رسيدن دلها به گلو كنايه از شدّت اضطراب و ترس است يعنى گوئى قلب‏ها از جاى خود بالا آمده و به گلو رسيده‏اند . طبرسى آن را جوف حلقوم معنى كرده است [غافر:18].

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...