سَرِيع

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

سرعت به معنى شتاب است. سريع: شتابنده [غافر:17]. اسرع اسم تفضيل است [انعام:62]. بدانيد حكم براى او است و او از همه حسابگران تند كارتر است. سراع (به كسر س) جمع سريع است [ق:44]. سراعاً حال از ضمير مجرور يعنى روزى زمين از بالاى آنها شكافته شود و شتابان بر خيزد مثل [معارج:43]. مسارعه به معنى مشاركت و تكثير هر دو آمده است در بيشتر آيات قرآن به معنى تكثير و مبالغه است مثل [مؤمنون:55و56] آيا گمان مى‏كنند آنچه از مال و پسران به ايشان مى‏دهيم در رساندن خيرات به آنها بيشتر سرعت نشان مى‏دهيم ؟ [آل عمران:133]. اين هم ظاهراً براى مبالغه است يعنى به سوى آمرزش خدا بيشتر عجله كنيد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...