تَوَلّى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«تولّى» از مادّه «تَولِّى» اشاره به «ترک اعمال صالح» است; چرا که لازمه کفر همین است. و نیز ممکن است هر دو اشاره به ترک ایمان باشد، به این ترتیب که اول پیامبر خدا را تکذیب مى کند، و بعد پشت کرده براى همیشه از او دور مى شود.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...