أَنَا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

ضمير رفع و در مذكّر و مؤنث يكسان باشد مثل [اعراف:188].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...