آمَنّا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

تعبیر به «آمَنّا» (ایمان آورده ایم) از مادّه «أمِن» به صورت صیغه «جمع»، در حالى که جمله بعد، به صورت صیغه «مفرد» است (جَعَلَ)، شاید از این نظر باشد که این گروه از منافقان مى خواهند خودشان را در صف جمعیّت مؤمنان جا بزنند، لذا «آمَنّا» مى گویند. یعنى همچون سایر مردم ایمان آورده ایم.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...