النّار

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«نار» در سوره «آل عمران» کنایه از جنگ ها و نزاع هایى بوده که هر لحظه در دوران جاهلیت به بهانه اى در میان اعراب شعلهور مى شده، قرآن مجید با این جمله اوضاع خطرناک عصر جاهلیت را منعکس مى سازد که هر لحظه خطر جنگ و خونریزى آنها را تهدید مى کرد و خداوند در پرتو نور اسلام آنها را از آن وضع نجات داد و مسلماً با نجات یافتن از وضع خطرناک گذشته از آتش سوزان دوزخ نیز نجات یافتند.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

آتش. [بقره:80]. راغب گويد: به قول بعضى نارونور از يك اصل اند و بيشتر متلازم هم مى‏باشند و نيز گويد: نار به شعله محسوس، و حرارت و نار جهنم و نار حرب گفته مى‏شود. [مائده:64]. لفظ «نار» مونث مجازى است گاهى مذكر نيز آيد (اقرب الموارد) به قول طبرسى اصل نار از نور است.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...