مِثْقَال

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«مثقال» از مادّه «ثِقْل» در لغت، هم به معناى ثقل و سنگینى آمده، و هم ترازوئى که با آن سنگینى اشیاء را مى سنجند، و در اینجا به همان معناى اول است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...