الْأَرْض

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«أرْض» به مجموع کره زمین گفته مى شود; و سراسر جهان را شامل مى گردد، مگر این که قرینه خاصى در کار باشد. گر چه بعضى احتمال داده اند مراد وارث شدن سراسر زمین در قیامت است. ولى ظاهر کلمه «أرض» هنگامى که به طور مطلق گفته مى شود، زمین این جهان است.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...