ذٰلِکُم

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

همان ذالك است كه چون طرف خطاب جماعت باشد بجاى كاف «كم» آيد مثل [غافر:62]، [غافر:75].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...