بَصِير

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«بَصِیر» به معناى بینا است و در اینجا به معناى بینا نسبت به اعمال آمده است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...