کَفَر

از الکتاب

آیات شامل این کلمه


ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...