سَرْمَدا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«سَرْمَد»، به معناى دائم و همیشگى است (بعضى آن را از مادّه «سرد»، به معناى «پى درپى» دانسته اند و «میم» آن را زائده مى دانند، ولى ظاهر این است که خود این ماده مستقلاً به معناى دائم و همیشگى مى باشد).

«سَرْمَدِى» به موجودى گفته مى شود که نه آغاز دارد و نه انجام.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

دائم. هميشگى. چنانكه در مجمع و مفردات و اقرب گفته است. اين كلمه فقط دوبار در قرآن آمده است. [قصص: 71] بگو: خبر دهيد اگر خدا شب را براى شما دائمى كند كيست معبودى غير از خدا كه روشنائى براى شما بياورد. [قصص:72].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...