بَيْنَهُم

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«بَیْنَهُمْ» به معناى در میان آنها است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...