خَلَق

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«خلق» به معناى ایجاد چیزى از روى حساب است و طبق آیات قرآن منظور از «خلق» آفرینش نخستین است و بعضى از فلاسفه مایلند عالم «خلق» را عالم «ماده» بدانند; زیرا «عالم خلق» جنبه تدریجى دارد و این خاصیّت جهان مادّه است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...