کره کلمات قرآن

از الکتاب

کره کلمات قرآن، کلمات قرآن را روی یک کره نمایش می‌دهد بطوری که کلمات با تکرار بیشتر، فونت بزرگتری دارند. این کره برای هر سوره قرآن و هر سال نزول نیز در صفحه مربوطه نمایش داده می‌شود. برای مثال به صفحات سوره_الرحمن برای کره کلمات سوره الرحمن و به ۱ بعثت برای کره کلمات آیات نازل شده در سال اول بعثت مراجعه کنید.

در حال بارگیری...