کُن

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«کُنْ» به معناى موجود باش مى باشد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...