سوره الرحمن

از الکتاب
سوره القمر سوره الرحمن سوره الواقعة
شماره کتابت : ٥٥
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٩٧
محل نزول : مدينه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٧٨
تعداد کلمات : ٣٨٦
تعداد حروف :
در حال بارگیری...
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨

متن سوره

(خدای) رحمتگر بر آفریدگان

قرآن را تعلیم داد (و)

انسان را آفرید (و)

به او بیان آموخت.

خورشید و ماه (سخت) زیر پوشش مراقبت و حسابند.

و ستاره و بوته و درخت سجده‌کنانند.

و آسمان را برافراشت و میزان (تکوین و تشریع و تکالیف) را فروگذاشت.

که مبادا در این میزان طغیان کنید.

و وزن را به انصاف بر پا بدارید و سنجش را زیان نرسانید .

و زمین را برای آدمیان و پریان نهاد.

که) در آن، میوه‌ها و نخل‌ها با خوشه‌های غلاف‌دار،

و دانه‌های پوست‌دار و گیاه خوش‌بوی ریحانی است.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

انسان را از گل خشکیده‌ای همانند کوزه‌گر آفرید.

و جنّ را از مخلوطی آتشین آفرید.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

دو دریا را (به گونه‌ای) در هم آمیخت در حالی‌که با هم برخوردی نمی‌کنند.

میان آن دو، فاصله‌ای است که به هم تجاوز نمی‌کنند.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

از هر دو (دریا) مروارید و مرجان برآید.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

و او را در دریا کشتی‌های سازمان‌یافته(‌ای است که) همچون پرچم‌ها است.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

هر چه بر زمین [:طبیعت] تکیه زده، فانی است.

و ذات باشکوه و ارجمند کرامت‌دهنده و وجهه‌ی پروردگارت باقی است.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

هر که در آسمان‌ها و زمین است از او درخواست می‌کند. هر روزی [:زمانی]، او در کار و فرمانی است.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

ای جنّ و انس! زودا که ما به خوبی به شما بپردازیم.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

ای گروه جنّیان و انسیان! اگر می‌توانید از کرانه‌های آسمان‌ها و زمین به بیرون رخنه کنید، پس رخنه کنید، (ولی) جز در سلطه‌(ی ربانی) در نیایید.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

بر سر شما شراره‌هایی از آتش و از مس فرو فرستاده خواهد شد. پس (از کسی) یاری نتوانیدگرفت.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

پس آن‌گاه که آسمان از هم شکافد و چون ته‌مانده‌ی روغن زیتون گلگون گردد.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

پس در آن روز، هیچ انس و جنّی از گناهش پرسیده نشود.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

تبهکاران از سیمایشان شناخته می‌شوند و از پیشانی‌هایشان و پاهایشان گرفته می‌شوند.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

این همان جهنمی است که تبهکاران با آن (همان و او را) تکذیب می‌کنند.

(اینان) میان جهنم و مایعی بس داغ و لبریز می‌گردند.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ (سردرهم) است.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

که دارای شاخساران رنگارنگند.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

در آن دو (باغ) دو چشمه‌سار روان است.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

در آن دو (باغ) از هر میوه‌ای دو گونه همسان است.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

بر بسترهایی که آستر آنها از ابریشم درشت‌بافت است تکیه زنند و چیدن میوه‌ی آن دو باغ (به آسانی) در دسترس است.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

در آن (باغ‌ها، دلبرانی) فروهشته‌نگاهند که دست هیچ انس و جنّی پیش از ایشان به آنان نرسیده است.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

گویی که آنها یاقوت و مرجان‌اند.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

آیا پاداش احسان جز احسان است‌؟

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

و پایین‌تر از آن دو (باغ)، دو باغ (دیگر نیز) هست.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

(که از شدّت سبزی) آن دو سیه‌گون می‌نمایند.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

در آن دو (باغ) دو چشمه‌ساران همچنان جوشانند.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

در آن دو، میوه‌ای و درخت خرمایی و اناری است‌.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

در آنجا (زنانی) نکوخویان و نکورویانند.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

(و) حورانی، پرده‌نشینان در (دل) خیمه‌ها.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

هیچ انس و جنّی پیش از ایشان با آنان هم بستر نشده است.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

بر بالش‌های سبز و فرش‌هایی بس نیکو تکیه زده‌اند.

پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان (همان و او را) تکذیب می‌کنید؟

خجسته است نام پروردگار شکوهمند و گرامی‌دارنده.


محتوای سوره