وَضَع

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

تعبیر به «وضع» در مورد «زمین»، در برابر «رفع» در مورد «آسمان»، علاوه بر لطف خاصى که در این مقابله است، اشاره پر معنایى به تسلیم بودن زمین و منابع آن در مقابل انسان است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...