لَدُنْک

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

ظرف زمان و مكان است به معنى «عِنْد» و آن از «عند» اخص است و به مكان نزديك دلالت دارد گويند«لِىَ عِنْدَ فُلانٍ مالٌ» يعنى مرا در ذمه فلانى مالى است ولى در اينجا«لَدُن» بكار نرود (ازاقرب‏الموارد). [هود:1]. كتابى است كه آياتش احكام سپس تفصيل يافته و از نزد حكيم خبير است . «لَدُن» به كاف خطاب، ضميرغائب، ياء متكلم و غيره اضافه مى‏شود مثل [آل عمران:8]. [نساء:40]. [كهف:76]. [كهف:65].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...