1

از الکتاب

آیات نازل شده در این سال (تخمینی)

الأعلى ١,الأعلى ٢,الأعلى ٣,الأعلى ٤,الأعلى ٥,الأعلى ٦,الأعلى ٨,الأعلى ٩,الإخلاص ١,الإخلاص ٢,الإخلاص ٣,الإخلاص ٤,الإنفطار ١,الإنفطار ٢,الإنفطار ٣,الإنفطار ٤,الإنفطار ٥,البروج ١,البروج ١٢,البروج ١٣,البروج ١٤,البروج ١٥,البروج ١٦,البروج ١٧,البروج ١٨,البروج ١٩,البروج ٢,البروج ٢٠,البروج ٢١,البروج ٢٢,البروج ٣,البروج ٤,البروج ٥,البروج ٦,البروج ٧,التكاثر ١,التكاثر ٢,التكوير ١,التكوير ١٠,التكوير ١١,التكوير ١٢,التكوير ١٣,التكوير ١٤,التكوير ١٥,التكوير ١٦,التكوير ١٧,التكوير ١٨,التكوير ١٩,التكوير ٢,التكوير ٢٠,التكوير ٢١,التكوير ٢٢,التكوير ٢٣,التكوير ٢٤,التكوير ٢٥,التكوير ٢٦,التكوير ٢٧,التكوير ٢٨,التكوير ٢٩,التكوير ٣,التكوير ٤,التكوير ٥,التكوير ٦,التكوير ٧,التكوير ٨,التكوير ٩,الذاريات ١,الذاريات ٢,الذاريات ٣,الذاريات ٤,الذاريات ٥,الذاريات ٦,الشمس ١,الشمس ١٠,الشمس ٢,الشمس ٣,الشمس ٤,الشمس ٥,الشمس ٦,الشمس ٧,الشمس ٨,الشمس ٩,الطارق ١١,الطارق ١٢,الطارق ١٣,الطارق ١٤,الطارق ١٥,الطارق ١٦,الطارق ١٧,الطور ١,الطور ٢,الطور ٣,الطور ٤,الطور ٥,الطور ٦,الطور ٧,الطور ٨,العصر ١,العصر ٢,العلق ١,العلق ٢,العلق ٣,العلق ٤,العلق ٥,الغاشية ١,الغاشية ١٠,الغاشية ١١,الغاشية ١٢,الغاشية ١٣,الغاشية ١٤,الغاشية ١٥,الغاشية ١٦,الغاشية ٢,الغاشية ٣,الغاشية ٤,الغاشية ٥,الغاشية ٨,الغاشية ٩,الكوثر ١,الكوثر ٢,الكوثر ٣,المدثر ١,المدثر ٢,المدثر ٣,المدثر ٤,المدثر ٥,المدثر ٦,المدثر ٧

کلمات نازل شده در این سال ریشه کلمات نازل شده در این سال
در حال بارگیری...
در حال بارگیری...

رویدادها در این سال

موضوعات نازل شده در این سال

در حال بارگیری...