لِلْيُسْرَى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«یُسْرى» از مادّه «یسر» در اصل به معناى زین کردن اسب، لجام نمودن و آماده ساختن آن براى سوارى است، و سپس به هر کار سهل و آسانى اطلاق شده است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...