زَکّاهَا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«زَکّیها» از مادّه «تزکیة» در اصل ـ چنان که «راغب» در «مفردات» آورده ـ به معناى نمو و رشد دادن است، و «زکات» نیز در اصل به معناى نمو و رشد است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...