بَلَى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

حرف جواب است براى ردّ نفى مثل [بقره:81] يهود مى‏گفتند: ابداً به ما عذاب شما را مسّ مى‏كند هر كه را كه گناهكار باشد. و گاهى جواب است باستفهام مقرون به نفى، مثل [اعراف:172] يعنى آرى تو خداى مائى. فرق بلى و نعم آن است كه بلى جواب نفى و نعم جواب ايجاب است ،مثل [اعراف:44]. اگر كسى گويد «ما عندى شيئى» هرگاه در جواب گوئيم: بلى، سخن او را رد كرده‏ايم و اگر گوئيم: نعم، تصديق نموده‏ايم كلمه بلى 22 بار در قرآن مجيد آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...