يَسْتَبْشِرُون

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«استبشار» از مادّه «بشر» به معناى خوشحال شدن بر اثر دریافت بشارت یا مشاهده نعمتى براى خود یا دوستان است و به معناى بشارت دادن نیست.

جمله «یَسْتَبْشِرُون» (یکدیگر را بشارت مى دادند) از مادّه «استبشار ـ بِشارة» حکایت از عمق آلودگى آنها مى کند; چرا که: این عمل ننگین را، شاید کمتر کسى حتى در میان حیوانات و چارپایان نظیرش را دیده باشد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...