ریشه الذين

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه الذين‌)

تکرار در قرآن: ۱۰۸۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الَّذِينَ‌ ۹۷۴
لِلَّذِينَ‌ ۸۰
لَلَّذِينَ‌ ۱
کَالَّذِينَ‌ ۹
بِالَّذِينَ‌ ۶
فَالَّذِينَ‌ ۱۰

ریشه‌های مرتبط