ریشه مع

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۱۶۴(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

مع به قول مشهور اسم است به دليل دخول تنوين در «معاً» و به قولى حرف جر است. و آن دلالت بر اجتماع دارد خواه اجتماع در مكان باشد مثل «هُما مَعاً فَى الدَّارِ» و خواه در زمان مثل «هُما وُلِدا مَعاً» آن دو با هم زائيده شدند. و خواه در مقام مثل «هُما مَعاً فِى الْعُلُوِّ». ايضاً مفيد معنى نصرت و يارى است، يارى شده همان مضاف اليه «مع» است چنانكه راغب مى‏گويد مثل [توبه:40]. يعنى محزون نباش خدا يار ماست [نحل:128]. خدا يار آنان است كه تقوا كرده و آنانكه نيكوكارانند. و آن به لفظ «مَعَ - مَعَكَ - مَعَكُمْ - مَعَكُما - مَعَنا - مَعَهُ - مَعَها - مَعَهُمْ و مَعى» در قرآن مجيد آمده است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
مَعَکُمْ‌ ۲۶
مَعَ‌ ۵۸
مَعَهُمْ‌ ۱۲
مَعَهُمُ‌ ۲
مَعَهُ‌ ۳۴
مَعَکَ‌ ۱۱
لَمَعَکُمْ‌ ۱
مَعِيَ‌ ۱۱
مَعَنَا ۶
مَعَکُمَا ۱
لَمَعَ‌ ۱
مَعَهَا ۱

ریشه‌های مرتبط