ریشه انن

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۱۸۳۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
إِنَ‌ ۶۹۱
إِنَّمَا ۱۱۶
إِنَّهُمْ‌ ۷۳
أَنَ‌ ۱۴۳
أَنَّهُ‌ ۳۶
إِنِّي‌ ۱۴۵
إِنَّکَ‌ ۵۷
إِنَّهُ‌ ۱۷۱
إِنَّهَا ۱۷
أَنَّهُمْ‌ ۴۶
أَنِّي‌ ۱۷
إِنَّکُمْ‌ ۳۸
فَإِنَ‌ ۷۱
بِأَنَّهُمْ‌ ۲۴
فَإِنَّهُ‌ ۱۵
کَأَنَّهُمْ‌ ۱۱
فَإِنَّمَا ۳۰
بِأَنَ‌ ۱۴
فَإِنِّي‌ ۶
أَنَّکُمْ‌ ۱۵
إِنَّنَا ۶
بِأَنَّا ۲
فَإِنَّهُمْ‌ ۱۰
أَنَّمَا ۱۸
فَإِنَّا ۱۰
فَإِنَّکُمْ‌ ۲
فَإِنَّهَا ۳
أَنَّهُمَا ۲
بِأَنَّنَا ۱
فَإِنَّکَ‌ ۹
إِنَّنِي‌ ۷
فَأَنَّهُ‌ ۲
أَنَّهَا ۴
أَنَّنَا ۱
کَأَنَّمَا ۳
إِنَّهُمُ‌ ۱
فَأَنَ‌ ۲
إِنَّکِ‌ ۱
إِنَّهُنَ‌ ۱
إِنَّهُمَا ۲
أَنَّکَ‌ ۴
بِأَنَّهُمُ‌ ۲
کَأَنَّهَا ۳
بِأَنَّهُ‌ ۲
بِأَنَّکُمُ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط