ریشه ذکر

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۲۹۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

(بر وزن فرس) نر. مقابل ماده [آل عمران:36]. پسر مثل دختر نيست (راجع به نذر زن عمران) [حجرات:13]، [ليل:3]. موضوع نر و مادگى كه در (زوج) خواهد آمد از اسرار عجيب اين جهان است. * [انعام:143]، در «آالّذكرين) همزه استفهام است كه با «الذكرين» جنس نر از گوسفند و بز است و مراد از «الانثيين» ماده آن دو است يعنى: هشت جفت بر شما حلال كرده از گوسفند دو جفت نر و ماده و از بز دو جفت نر و ماده بگو آيا دو لنگه نر را حرام كرده يا دو لنگه ماده را با آن چه را رحم‏هاى دو ماده شامل است. مراد از هشت جفت هشت لنگه است كه چهار جفت مى‏شود چهار لنگه در اين آيه بعد ذكر شده و چهار لنگه ديگر در آيه بعد عبارتند از نر و ماده شتر و گاو. ذكور و ذكران جمع ذكر است مثل [شورى:49-50]، يعنى: به آنكه بخواهد دختران و به آن كه بخواهد پسران مى‏دهد يا ميان پسران و دختران را جمع مى‏كند و از هر دو مى‏دهد و آن كه را بخواهد نازا مى‏كند نه مى‏زايد و نه براى او فرزندى زائيده مى‏شود. در الميزان آمده: تزويج به معنى جمع است على هذا معناى «يُزَوِجهُمُ» جمع مى‏كند است. قول حضرت لوط كه به قوم خويش فرمود [شعراء:165]، پسران و مردان را شامل است يعنى آيا به جنس مرد تمايل مى‏كنيد و زنان را كنار مى‏گذاريد؟!!

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
اذْکُرُوا ۲۲
يُذْکَرَ ۲
فَاذْکُرُونِي‌ ۱
أَذْکُرْکُمْ‌ ۱
فَاذْکُرُوا ۷
اذْکُرُوهُ‌ ۱
کَذِکْرِکُمْ‌ ۱
ذِکْراً ۱۱
يَتَذَکَّرُونَ‌ ۷
سَتَذْکُرُونَهُنَ‌ ۱
يَذَّکَّرُ ۳
فَتُذَکِّرَ ۱
الذَّکَرُ ۲
اذْکُرْ ۱۴
الذِّکْرِ ۶
ذَکَرُوا ۲
يَذْکُرُونَ‌ ۵
ذَکَرٍ ۵
لِلذَّکَرِ ۱
فَلِلذَّکَرِ ۱
ذُکِّرُوا ۷
ذِکْرِ ۱۰
الذِّکْرَى‌ ۶
ذِکْرَى‌ ۱۳
ذَکِّرْ ۲
تَتَذَکَّرُونَ‌ ۳
ذُکِرَ ۷
يُذْکَرِ ۱
يَذَّکَّرُونَ‌ ۶
لِذُکُورِنَا ۱
آلذَّکَرَيْنِ‌ ۲
تَذَکَّرُونَ‌ ۱۷
ذِکْرٌ ۹
تَذَکَّرُوا ۱
تَذْکِيرِي‌ ۱
لِلذَّاکِرِينَ‌ ۱
اذْکُرْنِي‌ ۱
ذِکْرَ ۲
ادَّکَرَ ۱
تَذْکُرُ ۱
يَتَذَکَّرُ ۷
بِذِکْرِ ۳
ذَکِّرْهُمْ‌ ۱
لِيَذَّکَّرَ ۱
الذِّکْرُ ۳
الذِّکْرَ ۶
لِيَذَّکَّرُوا ۲
ذَکَرْتَ‌ ۱
ذِکْرِنَا ۲
ذُکِّرَ ۲
أَذْکُرَهُ‌ ۱
ذِکْرِي‌ ۵
ذِکْرُ ۳
يَذْکُرُ ۲
تَذْکِرَةً ۳
لِذِکْرِي‌ ۱
نَذْکُرَکَ‌ ۱
ذِکْرٍ ۲
ذِکْرُکُمْ‌ ۱
يَذْکُرُهُمْ‌ ۱
يَذْکُرُوا ۱
لِيَذْکُرُوا ۱
يُذْکَرُ ۱
بِذِکْرِهِمْ‌ ۱
ذِکْرِهِمْ‌ ۱
يَذَّکَّرَ ۱
الذُّکْرَانَ‌ ۱
لَذِکْرُ ۱
ذَکَرَ ۲
اذْکُرْنَ‌ ۱
الذَّاکِرِينَ‌ ۱
الذَّاکِرَاتِ‌ ۱
تَذَکَّرَ ۱
ذُکِّرْتُمْ‌ ۱
لِيَتَذَکَّرَ ۱
لَذِکْرَى‌ ۲
فَسَتَذْکُرُونَ‌ ۱
بِالذِّکْرِ ۱
الذُّکُورَ ۱
ذُکْرَاناً ۱
تَذْکُرُوا ۱
لَذِکْرٌ ۱
ذِکْرَاهُمْ‌ ۱
فَذَکِّرْ ۴
الذَّکَرَ ۳
مُدَّکِرٍ ۶
لِلذِّکْرِ ۴
لِذِکْرِ ۱
لَتَذْکِرَةٌ ۱
اذْکُرِ ۲
تَذْکِرَةٌ ۴
التَّذْکِرَةِ ۱
ذَکَرَهُ‌ ۲
مَذْکُوراً ۱
ذِکْرَاهَا ۱
سَيَذَّکَّرُ ۱
مُذَکِّرٌ ۱
ذِکْرَکَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط