ریشه ان

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۱۵۶۹(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
إِنَّا ۲۰۰
إِنْ‌ ۵۱۵
فَإِنْ‌ ۹۲
أَنْ‌ ۵۴۲
لَئِنِ‌ ۶
لَئِنْ‌ ۵۵
لِئَلاَّ ۳
بِأَنْ‌ ۳
فَإِنِ‌ ۸
إِنِ‌ ۱۶
أَلاَّ ۴۵
أَنَّا ۲۵
أَنِ‌ ۲۳
إِمَّا ۲۲
فَأَنَّى‌ ۱۱
أَلَّنْ‌ ۲
لِأَنْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط