ریشه اوى

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۴۱۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
بِآيَاتِنَا ۵۷
بِآيَاتِي‌ ۴
بِآيَاتِ‌ ۳۴
آيَاتِهِ‌ ۲۹
آيَاتٍ‌ ۱۰
آيَةٍ ۱۲
آيَةٌ ۱۲
الْآيَاتِ‌ ۲۸
آيَاتِکَ‌ ۳
آيَاتِنَا ۲۲
لَآيَاتٍ‌ ۲۹
آيَاتِ‌ ۲۱
آيَةَ ۳
لَآيَةً ۲۰
آيَاتُ‌ ۱۳
آيَةً ۲۴
آيَاتٌ‌ ۸
آيَتُکَ‌ ۲
بِآيَةٍ ۱۲
مَأْوَاهُمُ‌ ۳
مَأْوَاهُ‌ ۳
مَأْوَاهُمْ‌ ۸
بِآيَاتِهِ‌ ۴
الْآيَاتُ‌ ۳
آيَاتِي‌ ۹
آيَاتِيَ‌ ۱
آيَاتُهُ‌ ۴
فَآوَاکُمْ‌ ۱
آيَاتُنَا ۱۲
آوَوْا ۲
سَآوِي‌ ۱
آوِي‌ ۱
آوَى‌ ۲
آيَتَيْنِ‌ ۱
بِالْآيَاتِ‌ ۲
أَوَى‌ ۱
فَأْوُوا ۱
أَوَيْنَا ۱
آيَاتِهَا ۱
آوَيْنَاهُمَا ۱
مَأْوَاکُمُ‌ ۳
الْمَأْوَى‌ ۴
فَمَأْوَاهُمُ‌ ۱
تُؤْوِي‌ ۱
تُؤْوِيهِ‌ ۱
لِآيَاتِنَا ۱
الْآيَةَ ۱
فَآوَى‌ ۱

ریشه‌های مرتبط