ریشه الى

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۷۷۶(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
إِلَيْکَ‌ ۷۷
إِلَى‌ ۴۳۲
إِلَيْهِ‌ ۹۸
إِلَيْنَا ۲۲
إِلَيْکُمْ‌ ۲۶
إِلَيَ‌ ۲۶
إِلَيْهِمْ‌ ۳۷
لَإِلَى‌ ۲
إِلَيْکُمُ‌ ۶
إِلَيْهِمُ‌ ۳
آلاَءَ ۲
إِلَيْهَا ۴
فَإِلَيْنَا ۲
إِلَيْهِنَ‌ ۲
فَإِلَيْهِ‌ ۱
إِلَيْکِ‌ ۳
إِلَيْکُمَا ۱
آلاَءِ ۳۲

ریشه‌های مرتبط