ریشه کلل

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۳۷۷(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
کُلَّمَا ۱۴
کُلِ‌ ۱۲۳
بِکُلِ‌ ۳۳
کُلَّهَا ۴
کُلُ‌ ۵۱
فَکُلَّمَا ۱
کُلٌ‌ ۲۷
لِکُلٍ‌ ۶
کُلَ‌ ۵۳
کُلِّهِ‌ ۴
کُلَّهُ‌ ۱
لِکُلِ‌ ۲۹
کَلاَلَةً ۱
فَلِکُلِ‌ ۱
کُلاًّ ۱۳
الْکَلاَلَةِ ۱
کلاًّ ۱
کُلُّهُ‌ ۲
کُلُّهُمْ‌ ۴
کُلٍ‌ ۳
کَلٌ‌ ۱
بِکُلٍ‌ ۱
فَکُلاًّ ۱
کُلُّهُنَ‌ ۱
کُلِّهَا ۱

ریشه‌های مرتبط