ریشه رحم

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۵۶۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الرَّحْمٰنِ‌ ۱۳۳
الرَّحِيمِ‌ ۱۱۸
الرَّحِيمُ‌ ۲۸
رَحْمَتُهُ‌ ۷
بِرَحْمَتِهِ‌ ۳
رَحِيمٌ‌ ۵۹
رَحْمَةٌ ۱۲
الرَّحْمٰنُ‌ ۲۱
رَحْمَةَ ۴
أَرْحَامِهِنَ‌ ۱
ارْحَمْنَا ۳
الْأَرْحَامِ‌ ۵
رَحْمَةً ۳۵
رَحْمَةِ ۷
تُرْحَمُونَ‌ ۸
رَحْمَةٍ ۵
الْأَرْحَامَ‌ ۱
رَحِيماً ۲۰
الرَّحْمَةَ ۲
رَحِمَهُ‌ ۱
الرَّحْمَةِ ۳
أَرْحَامُ‌ ۲
تَرْحَمْنَا ۱
بِرَحْمَةٍ ۷
رَحْمَتِهِ‌ ۱۳
يَرْحَمْنَا ۱
رَحْمَتِکَ‌ ۱
أَرْحَمُ‌ ۴
الرَّاحِمِينَ‌ ۶
رَحْمَتِي‌ ۲
سَيَرْحَمُهُمُ‌ ۱
بِرَحْمَتِکَ‌ ۲
رَحِمَ‌ ۴
تَرْحَمْنِي‌ ۱
رَحْمَةُ ۲
بِرَحْمَتِنَا ۱
الْأَرْحَامُ‌ ۱
بِالرَّحْمٰنِ‌ ۳
يَرْحَمَکُمْ‌ ۱
ارْحَمْهُمَا ۱
يَرْحَمْکُمْ‌ ۱
رَحْمَتَهُ‌ ۲
الرَّحْمٰنَ‌ ۳
رُحْماً ۱
لِلرَّحْمٰنِ‌ ۹
رَحْمَتِنَا ۴
رَحِمْنَاهُمْ‌ ۱
ارْحَمْ‌ ۱
يَرْحَمُ‌ ۱
لَرَحْمَةً ۱
رَحِيمٍ‌ ۲
رَحِمْتَهُ‌ ۱
أَرْحَامَکُمْ‌ ۱
رُحَمَاءُ ۱
الرَّحْمَةُ ۱
أَرْحَامُکُمْ‌ ۱
رَحِمَنَا ۱
بِالْمَرْحَمَةِ ۱

ریشه‌های مرتبط