ریشه ارض

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۴۶۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الْأَرْضِ‌ ۳۲۷
الْأَرْضَ‌ ۸۶
الْأَرْضُ‌ ۳۱
أَرْضُ‌ ۳
أَرْضِ‌ ۲
أَرْضِکُمْ‌ ۳
أَرْضاً ۲
أَرْضِنَا ۳
أَرْضِي‌ ۱
أَرْضٍ‌ ۱
أَرْضَهُمْ‌ ۱
لِلْأَرْضِ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط