ریشه قوم

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۶۶۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

جماعت مردان در صحاح گفته: قوم به معنى مردان است و شامل زنان نيست از لفظ خود مفرد ندارد زهير در شعر خود گويد: و ما ادرى و سوف اخال ادرى‏ أقوم آل حصن ام نساء نمى‏دانم به گمانم به زودى خواهم دانست: آل حصن مردانند يا زنان. و خداوند فرموده: [حجرات:11]. گاهى زنان نيز داخل قوم اند به تبعيت زيرا قوم هر پيامبر شامل مردان و زنان است، همچنين است قول راغب در مفردات. در اقرب الموارد گويد: جماعت مردان را قوم گفته‏اند كه آنها قائم و متصدى به كارهاى مهمّ‏اند، اين لفظ مذكر و مونث آيد گويند: «قامَ الْقَوْمُ وَ قامَتِ الْقَوْمُ» در مجمع ذيل آيه فوق فرموده: خليل گفته: قوم به مردان اطلاق مى‏شود نه به زنان چون بعضى با بعضى به كارها قيام مى‏كنند. ناگفته نماند: در آيه فوق زنان به قرينه مقابله داخل در قوم نيستند ولى در آيات ديگر قطعاً زنان داخل در قوم اند مثل [بقره:118]. [هود:89]. نمى‏شود مراد از قوم در اين آيات فقط مردان باشند لذا بايد براى اخراج زنان قرينه داشته باشيم. بدين جهت راغب گفته: در تمام قرآن از قوم مردان و زنان اراده شده‏اند و حقيقت آن براى مردان است ولى قاموس معناى اولى آن را «اَلْجَماعَةُ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ مَعاً» گفته است. اقرب الموارد گفته: قوم انسان اقرباى اوست كه با او در جد واحد جمع مى‏شوند، گاهى انسان در ميان اجانب واقع مى‏شود مجازاً و به جهت مجاورت آنها را قوم خود مى‏داند. از اين استعمال در قرآن بسيار يافته است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الْمُسْتَقِيمَ‌ ۳
يُقِيمُونَ‌ ۶
قَامُوا ۴
أَقِيمُوا ۱۳
لِقَوْمِهِ‌ ۱۳
قَوْمِ‌ ۵۹
الْقِيَامَةِ ۷۰
لِقَوْمٍ‌ ۵۱
مَقَامِ‌ ۱
مُسْتَقِيمٍ‌ ۲۰
أَقَامَ‌ ۲
يُقِيمَا ۳
قُومُوا ۱
الْقَوْمِ‌ ۳۱
الْقَيُّومُ‌ ۲
الْقَوْمَ‌ ۲۶
يَقُومُونَ‌ ۱
يَقُومُ‌ ۵
أَقَامُوا ۱۰
أَقْوَمُ‌ ۳
قَائِماً ۵
قَائِمٌ‌ ۳
مُسْتَقِيمٌ‌ ۶
قَوْماً ۴۰
مَقَامُ‌ ۱
قَائِمَةٌ ۲
قَوْمٍ‌ ۲۳
قِيَاماً ۵
قَوَّامُونَ‌ ۱
أَقْوَمَ‌ ۱
مُسْتَقِيماً ۶
قَوْمَهُمْ‌ ۵
فَأَقَمْتَ‌ ۱
فَلْتَقُمْ‌ ۱
فَأَقِيمُوا ۳
تَقُومُوا ۲
قَوَّامِينَ‌ ۲
الْمُقِيمِينَ‌ ۱
قُمْتُمْ‌ ۱
قَوْمٌ‌ ۲۶
أَقَمْتُمُ‌ ۱
مُقِيمٌ‌ ۵
بِقَوْمٍ‌ ۳
تُقِيمُوا ۱
يَقُومَانِ‌ ۱
مَقَامَهُمَا ۱
الْقَوْمُ‌ ۵
قَوْمُکَ‌ ۳
قَوْمَکَ‌ ۵
قَوْمُهُ‌ ۵
قَوْمِهِ‌ ۳۲
قِيَماً ۱
قَوْمِنَا ۱
قَوْمَهُ‌ ۶
قَوْمِي‌ ۵
قَوْمُ‌ ۱۵
اسْتَقَامُوا ۴
فَاسْتَقِيمُوا ۲
الْقَيِّمُ‌ ۳
تَقُمْ‌ ۲
تَقُومَ‌ ۳
مَقَامِي‌ ۲
قَوْمِهِمْ‌ ۳
لِلْقَوْمِ‌ ۳
لِقَوْمِکُمَا ۱
فَاسْتَقِيمَا ۱
قَوْمَ‌ ۱۱
أَقِمْ‌ ۱
قَوْمِکَ‌ ۲
فَاسْتَقِمْ‌ ۱
أَقِمِ‌ ۵
يُقِيمُوا ۲
لِيُقِيمُوا ۱
مُقِيمَ‌ ۱
مُقِيمٍ‌ ۲
إِقَامَتِکُمْ‌ ۱
الْمُسْتَقِيمِ‌ ۲
مَقَاماً ۲
قَيِّماً ۱
قَوْمُنَا ۱
قَائِمَةً ۳
فَأَقَامَهُ‌ ۱
نُقِيمُ‌ ۱
قَوْمَهَا ۲
الْقَيُّومِ‌ ۱
إِقَامَ‌ ۱
الْقَائِمِينَ‌ ۱
الْمُقِيمِي‌ ۱
قَوْمُهُمَا ۱
إِقَامِ‌ ۱
مُقَاماً ۲
قَوَاماً ۱
مَقَامٍ‌ ۳
تَقُومُ‌ ۸
مَقَامِکَ‌ ۱
فَأَقِمْ‌ ۲
الْقَيِّمِ‌ ۱
مُقَامَ‌ ۱
أَقِمْنَ‌ ۱
الْمُقَامَةِ ۱
قَوْمَهُمَا ۱
مَقَامٌ‌ ۱
قِيَامٌ‌ ۱
اسْتَقِمْ‌ ۱
لِقَوْمِکَ‌ ۱
قَوْمَنَا ۲
قِيَامٍ‌ ۱
مَقَامَ‌ ۲
لِيَقُومَ‌ ۱
لِقَوْمِهِمْ‌ ۱
قَائِمُونَ‌ ۱
قَامَ‌ ۱
قُمِ‌ ۱
قُمْ‌ ۱
يَسْتَقِيمَ‌ ۱
تَقْوِيمٍ‌ ۱
قَيِّمَةٌ ۱
الْقَيِّمَةِ ۱

ریشه‌های مرتبط